Segítség a tanuláshoz!

Ha valamit nem tudsz akkor kukkancs be ide és hátha megtalálod azt amit keresel.

2. tétel (magyar)


Arany János nagykőrösi balladái

1. Életrajz:
- Tanár, költő
- Petőfivel barátságot kötnek
- Kedvelt műfaja a ballada
2. A ballada műfaji tulajdonságai
- Mindhárom műnem (epika, líra, dráma) sajátosságai magában hordozza:
 • Epikus jelleg: történetet mond el
 • Lírai jelleg: Érzelmek állnak a középpontban
 • Drámai jelleg: párbeszédeiből tudjuk meg
- További jellemzői:
 • Balladai homály
- Téma szerint:
 • Történelmi balladák: pl:  V. László
 • Népi élet témája
3. Ballada írói korszakai
 1. Nagykőrösi évek: 1853-tól kezdi el írni őket.  1. történelmi balladák: Szondi két apródja , 2. népi álet témája: Ágnes asszony
 2. Őszikék-balladák:
4. Műelemzés
Ágnes asszony

Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Odagyűl az utcagyermek:
Ágnes asszony, mit mos kelmed?
„Csitt te, csitt te! csibém vére
Keveré el a gyolcs leplet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összefutnak a szomszédnők:
Ágnes asszony, hol a férjed?
„Csillagom, hisz ottbenn alszik!
Ne menjünk be, mert fölébred.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Jön a hajdu: Ágnes asszony,
A tömlöcbe gyere mostan.
„Jaj, galambom, hogy’ mehetnék,
Míg e foltot ki nem mostam!”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mély a börtön: egy sugár-szál
Odaférni alig képes;
Egy sugár a börtön napja,
Éje pedig rémtül népes.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Szegény Ágnes naphosszanta
Néz e kis világgal szembe,
Néz merően, - a sugárka
Mind beléfér egy fél szembe.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mert, alighogy félre fordul,
Rémek tánca van körűle;
Ha ez a kis fény nem volna,
Úgy gondolja: megőrűlne.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Ím azonban, időtelve,
Börtönének zárja nyílik:
Ágnes a törvény előtt
Megáll szépen, ahogy illik.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját is megsimítja
Nehogy azt higgyék: megbomlott.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Hogy belép, a zöld asztalnál
Tisztes őszek űlnek sorra;
Szánalommal néznek ő rá,
Egy se mérges, vagy mogorva.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Fiam, Ágnes, mit miveltél?
Szörnyü a bűn, terhes a vád;
Ki a tettet végrehajtá
Szeretőd ím maga vall rád.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Ő bitón fog veszni holnap,
Ő, ki férjedet megölte;
Holtig vízen és kenyéren
Raboskodva bünhödöl te.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Körültekint Ágnes asszony,
Meggyőződni ép eszérül;
Hallja a hangot, érti a szót,
S míg azt érti: „meg nem őrül.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

De amit férjéről mondtak
A szó oly visszásan tetszik;
Az világos csak, hogy őt
Haza többé nem eresztik.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Nosza sírni, kezd zokogni,
Sűrü záporkönnye folyván:
Liliomról pergő harmat,
Hulló vizgyöngy hattyu tollán.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Méltóságos nagy uraim!
Nézzen Istent kegyelmetek:
Sürgetős munkám van otthon,
Fogva én itt nem űlhetek.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Mocsok esett lepedőmön,
Ki kell a vérfoltot vennem!
Jaj, ha e szenny ott maradna,
Hová kéne akkor lennem!”
Oh! irgalom atyja ne hagyj el.

Összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily panasznak.
Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Eredj haza, szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled;
Eredj haza, Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Lepedőjét újra mossa;
Fehér leplét, tiszta leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el

Mert hiában tiszta a gyolcs,
Benne többé semmi vérjel:
Ágnes azt még egyre látja
S épen úgy, mint akkor éjjel.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Virradattól késő estig
Áll a vízben, széke mellett:
Hab zilálja rezgő árnyát,
Haja fürtét kósza szellet.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Holdvilágos éjjelenkint,
Mikor a víz fodra csillog,
Maradozó csattanással,
Fehér sulyka messze villog.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

És ez így megy évrül-évre,
Télen-nyáron, szünet nélkül;
Harmat-arca hő napon ég,
Gyönge térde fagyban kékül.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében;
Torz-alakú ránc verődik
Szanaszét a síma képen.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa -
Fehér leple foszlányait
A szilaj hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

(1853.)

- Lélektani ballada: Ágnes asszony bűntudata áll a középpontban.
- Epikus: Ágnes történetét ismerjük meg.
- Lírai: a főszereplő érzelmei, lelki világa áll a középpontban + verses forma
- Drámai: az eseményeket párbeszédekből tudjuk meg
Szerkezete:
1-4. vsz:
Az események helyszíne a patak:
- Ágnes asszonyleplet mos, mert véresnek látja.
- Utalásokat találunk arra, hogy valamilyen bű történt pl: véres lepedő, kön a hajdu; de pontosan nem tudjuk, hogy mi történt.
- Kérdéseket tesznek fel Ágnes asszonynak (férjét keresik), de annak a válaszai nem kielégítőek. Nem tudd egyértelmű és világos választ adni a bomlott elméje miatt.
5- 19. vsz:
A helyszín a börtön, a bíróság, de a valódi események a lélekben történnek.
- Ágnes megörülési folyamatát követhetjük végig.
- Fél attól, hogy megörül
- Próbál úgy tenni, hogy ne nézzék örültnek.
- Olyasmiket lát, amiket mások nem
- Párbeszédekből tudjuk meg az eseményeket: Ágnes asszony szeretője megölte annak a férjét, ő maga pedig bűnrészes. Emiatt látja a vérfoltot a lepedőn (ami nincs is ott): utal az elkövetett bűnre: a házasságtörésre és a gyilkosságra.

20-26. vsz:
A helyszín ismét a patak .
- Sűrítés: évek történetét sűríti néhány mondatba
- Utalásokat tartalmaz az idők múlására pl: ősz haj, ráncok
-Egyszólamú ballada: az események időrendi sorrendben követik egymást, és egy szálon fut a cselekmény
Szondi két apródja

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
Tetején lobogós hadi kopja.

Két ifiu térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.
Zsibongva hadával a völgyben alant
Ali győzelem-ünnepet űlet.

,Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,
Odaillőt egy huri nyakra!’

„Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
És pengeti, pengeti, sírván:”

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap,
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte:
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!
Meg nem marad itt anyaszülte.

„Szép úrfiak! immár e puszta halom,
E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet:
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom,
Odalenn vár mézizü sörbet. -”

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni.

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs...
Ali győzelem-ünnepe van ma!”

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond,
És pattog a bomba, és röpked a gránát;
Minden tüzes ördög népet, falat ont:
Töri Drégel sziklai várát.

„Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt,
Immár födi vállát bíborszinü kaftán,
Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold:
Idekinn hideg éj sziszeg aztán!”

A vár piacára ezüstöt, aranyt,
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat;
Harcos paripái nyihognak alant:
Szügyeikben tőrt keze forgat.

„Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett!
Zászlós kopiával hős Ali temette;
Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -;
Zengjétek Alit ma helyette!”

Két dalnoka is volt, két árva fiú:
Öltözteti cifrán bársonyba puhába:
Nem hagyta cselédit - ezért öli bú -
Vele halni meg, ócska ruhába’!

„S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó;
Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála;
Sátrában alusztok, a széltül is ó:
Fiaim, hozzá köt a hála!”

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
Kelevéze ragyog vala balján.

Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még,
Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!... Azonban elég:
Ali majd haragunni fog érte.”

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,
Kő módra befolyván a hegy menedékét:
Ő álla halála vérmosta fokán,
Diadallal várta be végét.

„Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már
Dícséretiből az otromba gyaurnak?
Eb a hite kölykei! vesszeje vár
És börtöne kész Ali úrnak.”

Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte
;

Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
Ki miatt lőn ily kora veszte!

(1856. június.)

- Apródok: itt nem katonák, hanem 16. század lantköltők, históriás éneket szereznek.
- Központi gondolat: hősi helytállás (Szondi), a költők (apródok) hűsége hazájukhoz a bukást követően is.
Szerkezete:
1-2. vsz:
-Vár: a hősi harc helye, hazaszeretet, önfeláldozás jelképe
- Szondi György sírja: "szép" , "zöld" jelzők: a hős túlvilági békéjét sugallja
- Lenn: győztesek ünnepelnek.
3-4 vsz: Ali és szolgája (Márton) párbeszéde.
- Ali azt akarja, hogy az apródok az ő győzelméről daloljanak.
- A 4. szakasz végén az apródok históriás éneket mondanal Szond tetteiről, hősi halálától.
 • Páratlan versszakok:
- a múltról beszélnek
- az 5. versszaktól egy történet elbeszélése folytatódik.
 • Páros versszakok:
- a küldött a jelenről beszél
- 14., 16. vsz.: az apródok énekének hatása alá kerül a szolga, ő is elkezdte dicséri Szondit, elismeri Ali hibáit.

1. tétel (MAGYAR)

Ady Endre háborús versei

I. Élete
- A XX. század elejének szimbolista költője
- A Nyugat első nemzedékéhez tartozott
- Felesége Bonzca Berta volt
II. Általános jellemzői
- 1914-ben kitört az I. világháború
- Bizonytalan minden
- Adyra a háborúellenes magatartás a jellemző
III. Elemzés
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Az Égből dühödt angyal dobolt
Riadót a szomoru Földre,
Legalább száz ifjú bomolt,
Legalább száz csillag lehullott,
Legalább száz párta omolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Kigyúladt öreg méhesünk,
Legszebb csikónk a lábát törte,
Álmomban élő volt a holt,
Jó kutyánk, Burkus, elveszett
S Mári szolgálónk, a néma,
Hirtelen hars nótákat dalolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Csörtettek bátran a senkik
És meglapult az igaz ember
S a kényes rabló is rabolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Tudtuk, hogy az ember esendő
S nagyon adós a szeretettel:
Hiába, mégis furcsa volt
Fordulása élt s volt világnak.
Csúfolódóbb sohse volt a Hold:
Sohse volt még kisebb az ember,
Mint azon az éjszaka volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Az iszonyuság a lelkekre
Kaján örömmel ráhajolt,
Minden emberbe beköltözött
Minden ősének titkos sorsa,
Véres, szörnyű lakodalomba
Részegen indult a Gondolat,
Az Ember büszke legénye,
Ki, íme, senki béna volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Azt hittem, akkor azt hittem,
Valamely elhanyagolt Isten
Életre kap s halálba visz
S, íme, mindmostanig itt élek
Akként, amaz éjszaka kivé tett
S Isten-várón emlékezem
Egy világot elsüllyesztő,
Rettenetes éjszakára:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
1. Keletkezési körülmény:
1918-ban A halottak élén c. kötetben jelenik meg az Ember az embertelenségben c. ciklus nyitóverseként
2. A címértelmezése:
Előzetes elvárásunk a cím elolvasását követően az, hogy valamilyen múltbéli eseményről fog szólni.
3. Vershelyzet:
A lírai én egy múltbéli eseményt idéz fel, mégpedig a háború kitörésének az éjszakáját. A leírt képek inkább látomások, víziók, távol állnak a valóságtól.
4. Műfaja:
Rapszódia, a felfokozott érzelmeket tükrözi a vers formája is.
5. Stílusa:
Expresszionista. A lírai én belső lelki világát igyekszik kifejezni.
6. Kulcsszó:
Különös
7. Szerkezete:
A különös szó ismétlésével tagolódik a szöveg "versszakokra"
 1. versszak: A háború kirobbanásának éjszakáját az apokalipszishez hasonlítja a versben beszélő. Itt a lírai alany viszonylag nyugodt.
 2. vsz: Tragikus események sora folytatódik.
 3. vsz: A fiatal életek semmibe vétele a legszomorúbb.
 4. vsz: Tovább részletezi az emberi élet jelentéktelenségét.
 5. vsz: Az értelmetlenség uralkodott az egész világon.
 6. vsz: A felidézett emlékek hatása alá kerül, sokkal zaklatottabb, mint az első szakaszban.
Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

1. Keletkezési körülmény:
Az Őrizem a szemed egy öregedő férfi szerelmi vallomása.
2. Cím értelmezése:
Személyes hangvételt vetit elő.
3. Műfaja:
Dal - egyszerű szóhasználata.
4. Szerkezete:
 1. vsz: Nem véletlenül emeli ki az alkotó az egymást fogó kezeket és az egymásba néző szempárt: hiszen mindez biztonságot, a másikhoz való kapcsolódást, és a gondoskodást jelenti.
 2. vsz: A háború rettenetét idézi fel. Egyetlen dolog jelenthet számára vigazst, a hazaérkezés reménye.
 3. vsz: Szó szerinti ismétlése az elsőnek, Felértékelődik a háborús tragédia miatt ez a támasz.
 4. vsz: A lírai alany nem tudd válaszolni a Meddig és a Miért kérdésekre, ezzel az emberi lét kiszámíthatatlanságát is érzékeli.

Epikus művek elemzése + novella
 • Általános bevezetés:

- Epikus bev:

...........(műcím, szerző) c. alkotása az epika műnemébe tartozik, melyre jellemző, hogy egy történetet mond el prózai formában. Az elbeszélőt más szóval narrátornak nevezik. Terjedelmét tekintve beszélünk kis- és nagyepikai alkotásokról. Az előbbiben kevés helyszín, idő és szereplő a jellemző, míg az utóbbiban sokkal több van ezekből. Fogalmazásom ezt követő részében részletesen bemutatom ezt a művet, kitérve a ............. szempontokra.

- Novella bev:

..............című alkotásának műfaja novella, amely szó jelentése újdonság. Kisepikai műfaj, a főszereplő életéből valamilyen sorsfordulatot emel ki, és ez hatással lesz az életére. Ezért szerkezete legalább három részre osztható: előzményre, fordulópontra és kvetkezményre. Térben, időben kevésbé kiterjedt, a pillanat művészetének is nevezik. Fogalmazásom ezt követő részében részletesen elemzem ezt a novellát, kitérve a ......... szempontokra.

 • Tárgyalás:

1. Címértelmezése:

a. előzetes elvárásom

b. azt kaptam-e, amire számítottam a novella elolvasása után (beigazolódik-e az előzetes elvárásom)

c. cím típusa (+magyarázat; pl: ha témamegjelölő: mert utal az alkotás tartalmára)

d. van-e benne jelkép (a címben)

2. A novella típusának meghatározása, indoklása:

Pl:

- lélektani = a szereplők lélektani tartalmai állnak a középpontban

- metszetnovella = a történet metszetet ad a szereplők életéről, rávilágít életük egészére

- humoreksz = humoros, csattanós történet

- példázat = jelképesen értelmezhető, tanulságot példázó epikai mű

- életkép = tipikus, mindennapi szituációt mutat be

3. Cselekmény dióhéjban

Kalandos vagy kevésbé eseménydús, pergő vagy lassú

4. Ábrázolás

Részletező, aprólékos vagy tömör + magyarázat

5. Idő, helyszín

Mennyire van konkrétan meghatározva; változik-e; hány van belőle; értelmezhető-e jelképesen

6. Elbeszélésmód

a. E/1 vagy E/3 a narrátor? Mindentudó-e?

b. Megjelenik-e a szövegben szereplőként vagy megfigyelőként?

c. Megszólítja-e  az olvasókat?

d. Jelzi-e a véleményét, értékelését, azonosul-e valamelyik szereplővel?

- ha jelzi a véleményét: szubjektív (személyes)

- ha nem jelzi: objektív (tárgyilagos)

7. Szereplők bemutatása, jellemzése

- Hogyan jellemzi az író hőseit? (pl: A narrátor írja le, jellemzi őket vagy a cselekmény és a párbeszédek mutatják meg a jellemvonásokat?)

- Mennyire árnyaltan vannak jelemezve a szereplők?

- Szereplők jellemzése egyesével:  külső+belső tulajdonságok

8. Szerkezet

- Egy vagy többszálon fut a cselekmény?

- Időszerkezet:

a. egyenes vonalú, előrehaladó (líneáris)

b. visszatekint a múltba (retrospektív)

Drámai szerkesztésmód (csak akkor, ha novella!!!!): expozicíó (szereplők+alaphelyzet bemutatása), bonyodalom(fordulat), kibontakozás, tetőpont(késleltetés), végkifejlet/megoldás(gyakori)

9. Motívumok, szimbólumok

a. szimbólum: jelkép - önmagán kívül mást is jelent

b. motívum: olyan szimbólum, ami ismétlődik

10. Stílusirányzat

Pl reneszánsz, romantikus, realista, naturalizmus

11. Stílus, nyelvezet, hangnem

a. Hangnem: pl patetikus ironikus, tárgyilagos, komor, elégikus......

b. Nyelvezet: milyen stílusértékű szavakat használ (választékos, közönséges, naturális)

12. Feladatban megjelölt szempontok kifejtése

II. ha a korábbi szempont valamelyikét nevezi meg a feladat kifejtendő szempontként (pl. elbeszélésmód, szereplők jellemzése) akkor mégegyszer  nem szükséges kifejteni, hiszen akkor már a tárgyalásban az szerepel.

 

III. Befejezés: összegezni kell a leírtakat

- Fogalmazásomban részletesen bemutattam ................(szerző, műcím c. alkotását). Megvizsgáltam az alkotás címét, röviden összegeztem a cselekmény lényegét, kitértem az ábrázolásmódra, a történet helyszínére, idejére- Majd elemeztem az elbeszélésmódot. a mű szerkesztésmódját, jellemeztem a szereplőket. Kitértem a stílusjegyekre, motívumra, szimbólumra valamint az alkotás stílusára, nyelvezetére, hangnemére és a feladatban megjelölt ...... szempontra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kossuth Lajos életútja és programja

 

 

- 1802-ben született Monokon és 1894-ben halt meg Torinóban.

- Értelmiségi pályára készült, jogot tanult és ügyvéd lett

- Kortársaival - Széchenyi, Wesselényi . együtt mindent megtett, hogy Magyarországot elindítsa a polgári átalakulás útján.

- 1832/36-os Országgyűlésen tűnt fel először, mint Zemplén vármegye követe.

- Elkészítette az Országgyűlési Tudósítások című művét.

- Kisőbb szerkeszteni kezdte a Törvényhatósági Tudósítások című művét

- Két műve miatt a Habsburg udvar börtönbe záratta 1837-ben elfogták és hűtlenség vádjával elítélték.

- 1840-ig volt börtönben.

- A rácsok mögött közgazdaságtant, jogot olvasott, és itt tanult meg angolul. Börtönből történő szabadulása után, az udvar közbenjárásával a Pesti Hírlap szerkesztője lett.

Az újság 1841. jan. 1-én jelent meg elsőnek. Kossuth megteremtette a politikai újságírást, és egy új műfajt a vezércikket. Újság címlapján megjelenő kiemelt hír. A vezércikk hamarosan a polgárosodásért vívott küzdelem szócsöve lett.

Kossuth Lajos legfőbb célja egy önálló nemzetállam megteremtése volt. Ez a magyar köznemesség vezetésével kívánta megvalósítani, de azért hangsúlyozta, hogy a munkában a nemzet egészének részt kell vennie. Az önálló polgári nemzetállam megteremtésének azonban ára van.

- Még hozzá:

 • Szabad korlátozás nélküli földtulajdon megteremtése.
 • Kötelező örökváltság: Jobbágy  az állam segítségével fizeti ki a megváltásának összegét.
 • Az ehhez szükséges anyagi alapot elő kell teremteni.
 • Kossuth szerint meg kell szüntetni a nemesi adómentességet, be kell vezetni a közteherviselést.
 • Politikai  jogokat ki kell terjeszteni, meg kell valósítani a népképviseletet.

MINDEZT ÉRDEKEGYESÍTÉSSEL!

Új program: önálló nemzeti ipar:

 • Magyarországon az ipar gyenge lábakon állt, melynek oka polgárság hiánya, a kis létszámú polgárság. Ráadásul a polgárok többsége nem is magyar volt. Kezdetben Kossuth elképzelhetőnek tartotta a magyar ipar fejlődését a birodalmi vámhatárokon belül. Nagy része volt az Iparegyesület, és a Magyar Kereskedelmi Társaság létrehozásában. Az első ipari kiállítás (1942) alkalmával Kossuth meggyőződött arról, hogy a fejlettebb cseh és osztrák ipar közös vámterület esetén megfojtaná a magyar kezdeményezéseket. Az iparfejlesztéshez magyar védővámok kellenek. Az 1843-44-es országgyűlésen az alsótábla megszavazta az önálló magyar védővámrendszert szorgalmazó törvényjavaslatot. A király azonban a következő országgyűlésre halasztotta a kérdés érdemi tárgyalását. Az ellenzék ekkor a magyar ipar védelmére társadalmi szervezetet: Védegyletet alapított (1844). A Védegyletnek szerte az országban számos fiókja alakult. Ezzel az ellenzék országos szervezetre tett szert. A Védegyletbe belépők vállalták, hogy hat éven át csak akkor vásárolnak külföldi árut, ha a megfelelő hazai termék hiányzik.
 • A 40-es évekre már több mint 500 kisebb-nagyobb gyár működött Magyarországon. Ez azonban Magyarország területéhez képest még mindig kevésnek számított. Gyárak: Vidats-gépgyár, Óbudai-hajógyár, cukorgyárak. 2 iparág fejlődött igazán, a textilgyártás (ipari termelés 46%-a) és az élelmiszeripar (ipari termelés 20%-a) De voltak még Dohánygyárak, szeszfőzdés, sörfőzdék, cukorgyárak is. Létrejöttek a bankok, hitelintézetek. Fejlődött a pénzrendszer.

Kossuth és az utolsó rendi országgyűlés!

- Ideje: 1848/1849

 • Kossuth mint Pest vármegye követe keményen támadta az osztrák udvart. A Párizsi forradalom hírére rögtön elkészítette a Felirati Javaslatot.
 • Pontjai :

- Független felelős magyar kormány

-  Népképviseleti Országgyűlés

- Kötelező örökváltság

- Közteherviselés

- Önálló nemzeti magyar haderő

 • Az országgyűlés alsó táblája elfogadott, de a felsőtábla időhúzással próbálkozott. 1848 márc. 13 Bécsben kitör a forradalom, aminek hatására a felsőtábla is elfogadja a felirati javaslatot, s hajó indul hogy szentesítse azt az uralkodó

Kossuth és a szabadságharc

 • A szabadságharc során is óriási feladatokat oldott meg mind a hadsereg megszervezése, mind a nemzeti ellenállás és forradalmi helytállás gazdasági, társadalmi és politikai feltételeinek megteremtésében. Az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként próbált mindent megtenni a szabadságharc sikere érdekében. Az ő nevéhez fűződik az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat mely kimondta a Habsburg ház trónfosztását .A szabadságharc utolsó elkeseredett pillanataiban Kossuth 1849. augusztus 11-én Aradon Görgeyre ruházta a legfőbb polgári és katonai kormányzatot, aki röviddel ezután – mivel a nagyobb áldozattal járó további harc értelmetlenné vált – letette a fegyvert.

 

 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN

 

 

HABSBUR BIRODALOM

 • NAPÓLEON WATERLOO-NÁL ELSZENVEDETT VERESÉGE UTÁN A GYŐZTES EURÓPAI ÁLLAMOK AZ 1815-15 KÖZÖTT ÜLÉSEZŐ BÉCSI KONGRESZUSON ÁTRAJZOLTÁK EUROPA TÉRKÉPÉT.
 • 1815-BEN LÉTREHOZTÁK A SZENT SZÖVETSÉGET, MELY A FORRDALAMI MEGMOZDULÁSOK VÉRBEFOLYTÁSÁÉRT VOLT FELELŐS.
 • A SZÖVETSÉG EGYUTTAL VÉDELMEZTE A FEUDÁLIS MONARCHIÁKAT IS.
 • A NAPÓLEONI HÁBORÚK VÉGEZTÉVEL BÉCS MAGATARTÁSA IS MEGVÁLTOZOTT A MAGYAR RENDEKKEL SZEMBEN. 1812-TŐL I. FERENC ABSZOLUTISZTIKUSAN URALKODOTT, ÍGY NEM HÍVTA ÖSSZE A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉST SEM.
 • A SZENT SZÖVETSÉGNEK AZONBAN NEM SIKERÜLT BEVÁLTANI A HOZZÁFŰZÖTT REMÉNYEKET, UGYANIS A SZÖVETSÉG EGYRE KEVÉSBÉ TUDOTT GÁTAT SZABNIA A FORRADALMI MEGMOZDULÁSOKNAK. AZ URALKODÓ LÁTVA AZ EURÓPAI ESEMÉNYEKET FÉLNI KEZDETT ATTÓL, HOGY ESETLEG MAGYARORSZÁGON IS KIROBBAN EGY FORRADALOM.
 • ÍGY 1824-TŐL AZ UDVAR MAGATARTÁSA ALAPVETŐEN MEGVÁLTOZOTT,
 • AZ URALKODÓ 1825-RE ORSZÁGGYŰLÉST HÍVOTT ÖSSZE.

 

AZ 1825-27-ES ORSZÁGGYŰLÉS

 • AZ ORSZÁGGYŰLÉS MINDEN HALADÓ GONDOLKODÁSÚ EMBERNEK CSALÓDÁST OKOZOTT, MERT A GYŰLÉS NEM ÁLLT MÁSBÓL MINT A RENDI SÉRELMEK FELSOROLÁSÁBÓL ÉS AZOK ORVOSLÁSÁNAK KÖVETELÉSÉBŐL. A LEGNEVEZETESEBB ESEMÉNY 1825 DECEMBERÉBEN TÖRTÉNT. EKKOR SZÓLALT FEL UGYANIS SZÉCHENYI ISTVÁN AKI FELAJÁNLOTTA EGY ÉVI JÖVEDELMÉT EGY MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSÁRA. ( EZ VOLT A MTA )

 

 • SZÉCHENYI GAZDAG FŐURI CSALÁDBÓL SZÁRMAZOTT, MELY JÓ SŐT ROKONI KAPCSOLATOKAT ÁPOLT A HABSBURG UDVARRAL. NYUGATI TANULMÁNYAI ÉS  UTAZÁSAI SORÁN TALÁLKOZOTT AZZAL A TÉNNYEL, HOGY MAGYARORSZÁG MENNYIRE ELMARADOTT.  KATONAI PÁLYÁJA SORÁN ISMERKEDETT MEG WESELÉNYI MIKLÓSSAL KIVEL NAGYON JÓ BARÁTSÁGOT KÖTÖTT. DEBRECENBEN TÖRTÉNŐ ÁLLOMÁSOZÁSA SORÁN TUDATOSODOTT BENNE HOGY MAGYARORSZÁG NEM CSAK NYUGATHOZ KÉPEST VAN LEMARADVA, HANEM AZ ORSZÁG KELETI ÉS NYUGATI FELE KÖZÖTT IS ÓRIÁSI A SZAKADÉK FEJLETSÉGI SZINTETT TEKINTVE. EKKOR HATÁROZTA EL HOGY ÉLETE JELENTŐS RÉSZÉT HAZÁNK MODERNIZÁLÁSÁRA FORDÍTJA. BARÁTJA WESELÉNYI ÉLETE FŐ FELADATÁNAK SZINTÉN MAGYARORSZÁG ELŐMOZDÍTÁSÁT TEKINTETTE. MINDKETŐJÜK CÉLJA KÖZÖS VOLT, DE ESZKÖZÜK MÁS. WESELÉNYI AKÁR A HABSBURG UDVARRAL SZEMBESZÁLVA IS KÉSZ VOLT HARCOLNI, MÍG SZÉCHENYI CSAK ANNAK EGYETÉRTÉSÉVEL.

HITEL – CIMŰ MŰVE

 • A KÖLCSÖNT. SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK HATÁSÁRA DÖNTÖTT ÚGY , HOGY GONDOLATAIT PAPÍRRA VETI. GONDOLATAI AZ 1830-BAN MEGJELENŐ HITEL CIMŰ MUNKÁJA FOGLALTA ÖSSZE. SZERINTE A FÖLDNEK NINCS ÉRTÉKE, MERT NEM LEHET ELADNI ÍGY A BANK NEM AD RÁ HITELT. MINDENNEK AZ OKA AZ ŐSISÉG TÖRVÉNYE ÉS A KORONA HÁRAMLÁSI JOGA. A MEZŐGAZDASÁGOT ÁT KELL ALAKÍTANI
 • EL KELL TÖRÖLNI AZ ŐSISÉG TÖRVÉNYÉT AMI AZONBAN MAGA UTÁN VONJA A KORONA HÁRAMLÁSI JOGÁNAK MEGSZÜNÉSÉT ÉS A NEM NEMES BIRTOKVÁSÁRLÁSI JOGÁT, VALAMIN A NEMES ADÓZÁSÁT. ELÍTÉLTE A FEUDÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT. MEG KELL SZÜNTETNI A JOBBÁGYSÁG FÜGGŐ VISZONYÁT, MERT CSAK ÍGY LEHET TERMÉKENYEBB BÉRMUNKÁRA SZERT TENNI. VÁLTOZÁSOKAT AKART DE ÚGY HOGY A VEZETŐ POZÍCIÓT TOVÁBBRA IS SAJÁT TÁRSADALMI CSOPOTRJÁNAK MARADJON FENN. BIRTOKOS TÁRSAIT KEMÉNYEN TÁMADTA, RÁ AKARTA ŐKET ÉBRESZTENI ARRA, HOGY ÖNKÉNT TEGYÉK MEG AZOKAT A LÉPÉSEKET MELYEKET MÁSHOL FORRADALOMMAL KÉNYSZERÍTETTEK KI. AZ ARISZTOKRÁCIA KEMÉNYEN TÁMADTA SZÉCHENYIT DESSEFFY-NEK MEG IS JELENT A TAGLALAT CIMŰ MŰVE. A TAGLALATRA SZÉCHENYI AZ 1831-BEN MEGJELENŐ VILÁG CIMŰ MUNKÁJÁVAL VÁLASZOLT. EBBEN A MŰVÉBEN RÉSZLETESEN FOGLALKOZOTT A JOBBÁGYSÁG HELYZETÉVEL.


 • 1833-BAN MEGJELEN A STÁDIUM CÍMŰ MŰVE, MELY 12 PONTBAN FOGLALJA ÖSSZE AZOKAT A DOLGOKAT MELYEKEN VÁLTOZTATNI KELL ANNAK ÉRDEKÉBEN HOGY MAGYARORSZÁG MEGINDULJON A POLGÁRI ÁTALAKULÁS UTJÁN.

EZEK A KÖVETKEZŐK:

 

 • ŐSISÉG ELTÖRLÉSE
 • KORONA HÁRAMLÁSI JOGÁNAK ELTÖRLÉSE
 • NEM NEMES BIRTOKBÍRHATÁSI JOGA
 • TÖRVÉNY ELŐTTI EGYENLŐSÉG
 • KÖZTEHERVISELÉS

 

SZÉCHENYI GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGE

 

 • KEZDEMÉNYEZTE A HAZAI KÖZLEKEDÉS JAVÍTÓ MUNKÁLATOKAT.
 • HOZZÁKEZDETT A VASKAPÚ HAJÓZHATÓVÁ TÉTELÉHEZ.
 • IRÁNYÍTOTTA A TISZA SZABÁLYOZÁSÁT.
 • HAJÓGYÁR ÉS A TÉLI KIKÖTŐ IS AZ Ő NEVÉHEZ KÖTHETŐ.
 • AZ Ő ÉRDEME AZ ELSŐ GŐZZEL HAJTOTT HENGERMALOM MEGÉPÍTÉSE.

 

 • SZORGALAMZAT A KASZINÓ ÉS A LÓVERSENY LÉTESÍTÉSÉT, MELY NEM CSAK SZÓRAKOZÁS EGYIK SZINTERE LETT, HANEM SZINTERE A POLITIKAI ESZMECSERÉNEK IS.

 

 

 

 

Rendszerváltás

 

 

- Oka:

 • Gazdasági válság
 • Szovjetunió hanyatlása
 • Antikommunista erők aktivitása

- Gazdasági válság:

 • 1973-as válság nem igazán gyűrűzött be, mert a KGST tagjaként Magyarország továbbra is a megszokott áron kapta a nyersanyagot illetve az energiát így nem hajtotta végre a termelési szerkezet korszerűsítését. Ezzel szemben Nyugat-Európa átalakította a termelés szerkezetét, leépítette a nagy nyersanyagot igénylő ágazatokat és takarékosságot rendelt el.
 • 1979-es olajárrobbanás Magyarországon már drasztikus lépéseket követelt. A megszokott életszínvonal fenntartása már hitelfelvételt követelt.
 • Fizetési mérleg romlása
 • Élelmiszerárak növekedése
 • Államadóság
 • Nő a létminimum szintjén élők száma
 • Halandóság nő
 • Deviáns magatartás egyre jellemzőbb. Mindezek miatt a társadalom a politika felé fordul

Szovjetunió hanyatlása

(külpolitikai hatás,  hiszen aa Keleti tömb vezetője Szovjetunió már nem bírja a versenyt az USA-val szemben, így Gorbacsov volt aki a bomlást Szovjetunióba elindította reformjaival, mert úgy gondolta, hogy ennek minél hamarabb meg kell történnie, hogy új lábakon ismlt talpra álljon Szovjetunió)

 • Gorbacsov
 • Glásznoszty
 • Peresztrojka

Antikommunista erők

Egyre aktívabban lépnek fel.

 • 80-as évektől nyíltan megfogalmazzák a politikai elképzeléseiket.
 • Demokratikus
 • Népi-Nemzeti ellenzék

- PÁRTOK: Magyar Demokrata Fórum MDF (népi)

Szabad Demokrata Szövetség Demokrata

Fiatal Demokrata Szövetség Fidesz Demokrata

 • MSZMP-n belül új réteg, kik már hajlandóak a reformokra
 • Kádár szellemi leépülése egyre nyilvánvalóbb
 • Párton belül elkezdődik az utódlási harc
 • 1989. okt. 6 MSZMP megszűnik, az új párt az MSZP lett.

Rendszerváltás 1989

 • Alkotmányos keretek között valósult meg
 • Nemzeti kerekasztal: ahol az EKA (ellenzéki kerekasztal, ellenzéki pártok) és MSZMP megegyezett az átmenet legfontosabb kérédesiről, a rendszerváltás jogi feltételeiről.
 • 1989 okt. 23 köztársaság kikiáltása
 • 1990 szabad választások
 • Antal József az MDF Elnökeként mine.-nök Göncz Árpád köztársasági elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatalos levér írás (angol)

 

 

- A megszólítás után nem kell semmilyen írásjel

- A hivatalos levéllel ellentétben, itt NEM LEHET összevont alakot használni (it's, we're, didn't) csak rendesen külön írva: DO NOT, IT IS, stb.

- Ha nem ismered  a személyt, akinek írsz, akkor a megszólítás: 'Dear Sir or Madam' és a levelet a következőképpen fejezd be: 'Yours faithfully' (Amerikai angolban: 'Sincerely yours' vagy 'Truly yours')

- Ha tudod a nevét a személynek, akkor így szólísd meg: ' Dear Mr/Miss/Ms/Mrs Williams' és így fejezd be: 'Yours sincerely' (Amerikai angolban:  'Sincerely yours' vagy 'Truly yours')

Íme néhány hasznos kifejezés és mondat, amiket fel tudsz használni, ha hivatalos levelet szeretnél írni:

Az eleje és vége

- Dear Sir/Madam

 • Tisztelt Uram/Hölgyem

- Dear Mr/Ms/Miss/Mrs Jones

 • Tisztelt Jones úr stb...

- Yours faithfully

 • Tisztelettel/Üdvözlettel

- Yours sincerely

 • Tisztelettel/Üdvözlettel

Válasz egy hirdetésre

- With reference to your advert in the current issne of...

 • A...aktuális számában megjelent hirdetésére hivatkozva...

- I have read your advertisement in the July issne of...

 • Olvastam hirdetését a ... júliusi számában

- In your advertisement  you state that...

 • A hirdetésében Ön azt állítja, hogy ...

- Could you confirm that...

 • Meg tudná erősíteni, hogy ...

Hivatkozás egy levélre

Thank you for your letter of December 3rd giving me information about ...

 • Köszönöm a december 3-i levelét, amelyben tájékoztat a  ...ról

Részletek megerősítése

- I am writing to confirm my telephone order of this morning. I would like to order...

 • Azért irok, hogy megerősítsem a reggeli telefonos rendelésem. Szeretnék rendelni...

- I would like to confirm my booking of (one double room) nights, arriving on (Thursdas 15thJuly), and leaving on (Sunday 18th).

 • Szeretném megerősíteni a szobafoglalásom, amely egy (két) ágyas szobára (három) éjszakára vonatkozik, július 15-i érkezéssel és 18-i vasárnap indulással.

Ha kérünk valamit

- I would be grateful if you would send me a ...

 • Hálás lennék, ha küldene nekem egy ...

- Could you possible send me...

 • Esetleg tudna küldeni egy...

Ha megköszönünk valamit

- Thank you once again for your help.

 • Még egyszer köszönöm a segítségét.

- I would like to thank you for...

 • Szeretném megköszönni a ...-t/hogy ...

- Thank you for...

 • Köszönöm a ...-t/hogy ...

Ha panaszt teszünk

- I am writing to complain about ...

 • Azért irok, hogy panaszt tegyek a ...-tal kapcsolatban.

- Last week I bought a ... It is not working and I would like to return it for a full refund.

 • Múlt héten vásároltam egy ...-t. Nem működik és szeretném, ha a teljes árát visszatérítenék.

Hogyan fejezzük be a levelet

- I hope you will give this matter immediate attention.

 • Remélem, hogy azonnal figyelmet tud szentelni ennek az ügynek.

- I look forward to hearing from you as soon as possible.

 • Várom válaszát amilyen hamar csak lehetséges.

 

 1. A te címed jön ide
 2. Ide jön annak a személynek a neve/titulusa/ cégnek a neve, akihez a levél szól.
 3. Dátum: nap, hónap, év
 4. Bevezetés
 5. Befejezés
 6. A te aláírásod jön ide

 

 

 

 

 

 

 

 

Levél írás (angol)

 

 

1. Hogyan kezdjük el!

- Thanks for your letter.

 • Köszönöm a leveled

- It was wonderful to hear from you again.

 • Csodás, hogy újra hallok felőled

- I'm sorry I haven't  written before, but I've been very busy.

 • Elnézést, hogy nem írtam korábban , de nagyon elfoglalt voltam.

2. Köszönetet kifejező levél!

- I'm just writing to thank you for...

 • Csak azért írok, hogy megköszönjem a...

- Thanks very much for...

 • Nagyon köszönöm, hogy...

- It was very kind of you to...

 • Nagyon kedves volt tőled, hogy...

3. Tanácsadás!

- In your letter you said you weren't sure what to do about...

 • A leveledben említetted, hogy nem vagy biztos abban, hogy mit tegyél...

- Well, if I were you...

 • Nos, a helyedben én...

- Have you thought about...?

 • Gondoltál már arra, hogy...?

4. Jó hír közlése!

- I'm  sure you'll be pleased to hear that...

 • Biztos vagyok benne, hogy örömmel hallod, hogy...

- By the way, did you know that...?

 • Egyébként tudtad, hogy...?

- You'll never guess  what happened yesterday!

 • Soha nem fogod kitalálni mi történt tagnap!

5. Rossz hír közlése!

- I'm sorry to tell you that...

 • Sajnálom, hogy ezt kell mondanom de...

- Bad news, I'm afraid.

 • Rossz hírem van. Sajnálom.

6. Segítség kérése!

- I hope it's  not too much to ask, but...

 • Remélem nem kérek túl sokat, de...

- I wonder if I could ask a favour. Could you...?

 • Azon gondolkodom, hogy vajon kérhetnék-e tőled egy szívességet. Tudnál...?

7. Bocsánat kérés!

- I'm writting to say sorry for you.

 • Azért irok, hogy bocsánatot kérjek tőled.

- I want to apologise for...

 • Szeretnék bocsánatot kérni, amiért...

8. Levelezés befejezése!

- Well, that's  all for now.

 • Nos, hát ennyi már.

- I'll tell you more when I see you next week.

 • Majd mesélek többet, amikor jövőhéten találkozunk.

- Thanks again.

 • Mégegyszer köszönöm.

- I'm really looking forward to seeing you again.

 • Alig várom, hogy újra találkozzunk.

- See you on the 15th.

 • Találkozzunk 15-én.

9. Üdvözlet átadása, elköszönés!

- Give my regards to Mary!

 • Add át üdvözletem Mary-nek!

- Take care. Best ragards.

 • Vigyázz magadra. Üdvözlettel.

 

Összefoglalás

1. Fogalmak

 • Kollektivizálás: Álamosítás

 • Koncepciós perek: Koholt vűdaktól elindított eljárás

 • SZEB: Szövetséges Ellenörző Bizottság. A fegyverszünet és a békekötés (1945-47) között működö szervezet a második világháború vesztes országaiban, így Magyarországon is. Hazánkban kizárólag a szovjetek befolyása érvényesült benne. A belpolitikai életben is beavatkozott , a kommunistákat támogatta a többi párttal szemben.

2. Szalámitaktika és lépései

Szalámitaktika=lépésről-lépésre, szeletenként morzsolja fel a többi pártot, elsőnek az FKgP-t.
 1. Jobbszárnya: 20 képviselőt kizártatnak, fontos hivatalok éléről távolítja el a kisgazda képviselőket (B-lista)
 2. Centrum: Összeesküvéssel vádolnak meg a kisgazdákhoz közel állókat pl: Kovács Béla letartóztatása, így miniszterelnököt tettek lehetetlen helyzetbe  -->  lejárató  cikkek, a miniszterelnök . Nem tudott  semmit tenni Kovács Béláért.
 3. Miniszterelnök lemondatása: Nagy Ferenc Svájcba megy szabadságra, majd telefonon kapja a hírt, hogy Kovács Béla terhelő vallomást tett ellene, így még véletlenül se térjen haza, küldje el el lemondó levelét.
Választás szüksége: Kommunisták választási visszaélése
KÉKCÉDULÁS VÁLASZTÁSOK 1947
Állandó lakhelyétől távol lévők előre kiállított igazolása, így bárhol le adhadta szavazatát "akár többször is".
Még így sem sikerült győzni
 • A választásokon a Demokrata Néppárt és A Magyar Függetlenségi Párt nyer.
--> Koalíciós kormány jön létre Dinnyés Lajos az élén, ki mindenben kiszolgálja a kommunista pártot.
 • Következő lépés EGYPÁRT RENDSZER.
 • Egypárt maradt a MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA.


3. Totális Diktatúra fogalma

1949 a politika, gazdaság, oktatás, kultúra a kommunista párt kezében van.

4. Rákosi államnak jellemzői

-4 ember irányít: Rákosi Mátyás, Sztálin legjobb tanítványa, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József.
-Mindennapok: Koncepciós perek, Rajk-per: ismert kommunista, belső tisztogatás
-Fekete vágás
-Frászcsengő
-Padlásseprés
-AVH lefüggönyözött fekete autó
-Internálás: Kényszer lakhelyre költöztetés (régi elit tagjai pl.: Hortobágyra költöztették s mezőgazdasági munkára kötelezték )
-Munkatábor Gulág mintára kialakított Recsk, Kazincbarcika, Oroszlány

5. Sztahanomizmus

-Munkaverseny, telesítmény állandó növelése (A mennyiség mögött azonban nincs minőség)

6. Nagy Imre politikája

-Munkás és parasztok béremelés
-Fogyasztási cikkek árának csökkentése
-Kulák-listák eltörlése
-Magángazdaságok adóinak csökkentése
-Engedélyezik a TSZ-ből való kilépést
-Amnesztai azoknak akik 2 évnél kevesebb büntetést kaptak
Nagy küzdelmek árán tudta akaratát rövid időre érvényesíti.

7. Kádár-rendszer általános jellemzők

-"aki nincs ellenünk az velünk van"
-Rendszer elleni támadásnak semmilyen formába nincs helye
-Puha diktatúra a jellemző

8. 3T elve

-1961 tankötelezettség 16 év
-3T:
 • Tilt
 • Tűr
 • Támogat
-Irodalom felélénkül: Kassák Lajos, Déry Tibor, Zelk Zoltán, Juhász Ferenc
-Új írás, kritika, forrás, mozgó világ

9. Kádár bukásának okai

-Okai:
 • Gazdasági válság
 • Szovjetunió hanyatlása
 • Antikommunista erők aktivitása

10. Rendszer váltás

-Alkotmányos keretek között valósult meg
-Nemzeti kerek asztal: Ahol az EKA és az MSZMP megegyezett az átmenet legfontosabb kérdéseiről, a rendszerváltás jogi feltételeiről
-1989 október 23 köztársaság kikiáltása
-1990 szabad választások
-Antal József az MDF elnökeként miniszterelnök Göncz Árpád köztársasági elnök.
6. Petőfi Sándor szerelmi költészete

 

 

I. Élete (1823-1849)

- Romantikus költő

- Az 1848-as szabadságharc aktív résztvevője (Nemzeti Dal)

- A szabadságharc és a szerelem költője

- Arany János barátja

 

II. Szerelmi költészete

Két korszaka van:

 1. Júliát megelőző szerelmei udvarlásai rövid életúek (Csapó Etelka)
 2. Megismerkedése és házasságkötése Szendrey Júliával

- Fordulat: 1846. szeptember, megyebál Nagykárolyban. Itt ismerkedik meg Szendrey Júliával, a 18 éves lánnyal.

-1847 januárjában megjelenik Petőfi Reszket a bokor, mert... című verse. Ahogy ezt a verset Júlia elolvasta, sorsfordulat következett be, megismerkedésük utáni évben szeptember 6-án házasságot is kötnek.

 

III. Hitvesi költészete

-1848. november 15-én megsületik Zoltánka.

-1850 július 21.-én Júlia új házasságot kötött Horváth István történésszel.

 

Szeptember végén c. vers

 • Keletkezése: A Szeptember végén Petőfi szerelmi költészetének kiemelkedő verse. Feleségéhez, Szendrey Júliához írta 1847 szeptemberében.
 • Fontossága: magyar irodalomban Petőfi teremti meg a hitvesi költészetet.
 • A címértelmezése: Őszi hónap -> az elmúlást juttatja eszünkbe.
 • Műfaja: elégia (reménytelenül fájdalmas, szomorú érzéseket kifejező lírai költemény)
 • Tárgykörei: magányosság, csalódás, veszteség, elvágyódás a múlt emlékein vavló tűnődés.
 • Hangneme: fájdalmas, elégikus
 • Szerkezete:
-Az első versszak:
-Természeti képeiben a lírai én párhuzamot von az emberi élet mulandósága és az évszakok váltakozása között.
-A költeményt ellentétek uralják.
-Második versszak:
-Petőfi minden tragikus felhang nélkül mondja ki ezt az örökérvényű tényt a 2. vsz. elején.
-Harmadik vesszak:
- A szerelmesek meghitt együttlét festi elénk.
 • Stílusa: romantikus
 • Zeneisége: A Szeptember végén a legdallamosabb versek közé tartozik.


Minek nevezzelek c. vers

-Petőfi hitvesi költészetének legszebb verse.
 • A cím értelmezése: Petőfi keresi azt a kifejezést, amely leginkább illik felesége szépségéhez.
 • Műfaja: rapszódia
 • Témája: A megnyilatkozni vágyó, de kibeszélhetetlen nagyságú szerelem
 • Szerkezete:
-1. versszak: A szem sugarához a képzelet a szerelem patakját társítja
-2. versszak: Tekintet szelíd galambjának metaforája
-3. versszak: A tavaszt ébresztő csalogány-hangok zengéséhez hasonlítja
-4. versszak: A szerelmi csók tüzében olvadó lelkek misztériumából fakadó boldogság nem ismer térbeli és időbeli korlátokat.
-5. versszak: megmarad a felfokozott hangulat.